દલિત અધિકાર : ૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯

dalit adhikar january 1 2019-page-001dalit adhikar january 1 2019

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.

દલિત અધિકાર : ૧૬ ડિસેમ્બર ,૨૦૧૮

DA-161218b2 (2)-page-001DA-161218b2 (2)

ઉપરની લીટી પર ક્લિક કરતાં અંક પી.ડી.એફ.ખુલશે જે તમે વાંચી શકશો અને ડાઉનલોડ કરી શકશો.